คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่าสามจบ)

สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะกะตัง
สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า..ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี
ด้วยทางกาย หรือด้วยทางวาจาก็ดี
และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรม พระอริยสงฆ์ทัังหลาย
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ได้โปรด”อดโทษ”ให้แก่ข้าพเจ้า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตราบเท่าเข้าสรูนิพพานด้วยเทอญ.

This entry was posted in บทสวดมนต์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *